අයදුම් පත්‍රය

මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයීය සිංහල සංස්කෘතික සංගමයේ නව සාමජිකත්වය සඳහා පහත අයදුම් පත්‍රය පුරවා අප වෙත එවන්න.නැතහොත් ඔබගේ තොරතුරු මෙම විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට එවන්න. sinsansan.uom@gmail.com

නම:

ඇතුලත්වීමේ අංකය:

පීඨය:

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය:

දුරකථන අංකය:

අදහස්: